Odabir, sudjelovanje i financiranje

Objava poziva i odabir

Agencija koja organizira aktivnost umrežavanja objavljuje poziv za sudjelovanje u aktivnosti na stranici Salto-youth.net. Nakon roka za prijavu Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odabire kandidate iz Hrvatske na osnovi relevantnosti i kvalitete prijave, uzimajući u obzir sljedeće:

 

  • ravnotežu među odabranim sudionicima po regijama iz kojih dolaze i spolu ako razlika u kvaliteti prijave nije presudna
  • najviše jedna osoba po organizaciji može biti odabrana za određenu aktivnost, osim ako u pozivu nije naznačeno drugačije
  • prednost pri odabiru imat će osobe i organizacije koje u tekućoj godini još nisu sudjelovale ni u jednoj aktivnosti u okviru aktivnosti suradnje i osposobljavanja i aktivnosti umrežavanja, osim ako se aktivnost za koju se prijavljuju ne nastavlja na prethodnu ili mogu pokazati relevantnost svih aktivnosti za svoj svakodnevni rad s mladima.

Sudjelovanje

Nakon što ste od organizatora aktivnosti dobili službenu potvrdu da ste primljeni, važno je da u što kraćem roku potvrdite svoje sudjelovanje u skladu s uputama u obavijesti (AMPEU na adresu elektroničke pošte tca_mladi_net@ampeu.hr).

Nakon potvrde, s djelatnikom AMPEU-a dogovorit ćete detalje oko ugovaranja i organizacije samog puta. Sve informacije o samoj aktivnosti (program, mjesto održavanja i sl.) dobit ćete od organizatora, zajedno s dokumentom Pravila za sudjelovanje i prihvatljivost troškova koji se nalazi na poveznici.

 

Potvrdom o sudjelovanju ujedno potvrđujete i suglasnost sa sljedećim uvjetima:

 

1) da ćete sudjelovati na aktivnosti u njenom cjelokupnom trajanju, kako je navedeno u dnevnom programu rada;

2) da ćete dijeliti iskustva stečena za vrijeme trajanja Aktivnosti unutar matične ustanove/ organizacije;

3) na vlastitoj službenoj mrežnoj stranici ili društvenim mrežama objaviti informacije o iskustvu sudjelovanja svog predstavnika na Aktivnosti (ako je primjenjivo);

4) da ste sami odgovorni za eventualne troškove dodatnog zdravstvenog ili drugog osiguranja, ukoliko se odlučite za iste te ukoliko isti nisu pokriveni od strane organizatora aktivnosti;

5) da ćete po završetku aktivnosti u roku od 15 dana AMPEU-u dostaviti izvješće i zahtjev za refundaciju putnih troškova na zadanim obrascima (koje ćete primiti prije aktivnosti e-mailom)

6) da ste suglasni da organizatori aktivnosti, AMPEU i Europska komisija, koriste podatke koje ste naveli u prijavnom obrascu u svrhu organizacije Vašeg sudjelovanja u aktivnosti te u svrhu upravljanja i evaluacije programa ESS.

Financiranje

U većini slučajeva troškove smještaja i hrane snosi organizator aktivnosti dok AMPEU (su)financira putne troškove. Za organizaciju puta i kupnju karata odgovoran je sudionik.

 

Prilikom nabave putnih karata imajte na umu sljedeće:

 

- AMPEU Vam može refundirati isključivo troškove javnog prijevoza (zrakoplov, autobus, vlak)

- Troškove korištenja automobila, taksija ili neke druge komercijalno prijevozničke službe odobravamo u iznimnim slučajevima koji moraju biti unaprijed odobreni od strane AMPEU-a.

- Ukoliko planirate dulje ostati u državi u koju putujete o svom trošku, obavijestite AMPEU prije kupovine putnih karata!

- U putne troškove ulaze svi troškovi od mjesta Vašeg boravišta do mjesta održavanja aktivnosti i natrag.

- Po završetku aktivnosti, u roku od 15 dana dužni ste elektronskom poštom dostaviti AMPEU-u završno izvješće ili zahtjev za refundacijom troškova puta.

 

AMPEU će refundirati sudionicima 100% prihvatljivih putnih troškova za aktivnosti financirane iz plana za 2023. i 2024. godinu.