PRIJAVE

Pomoć za ispunjavanje projektne prijave

1. Otvaranje EU login pristupničkog računa koji služi za pristup brojnim platformama i IT alatima Europske komisije (detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa)

 

2. Registracija u sustavu za registraciju organizacija - ORS portalu (ORS - Online Registration System) kako biste dobili jedinstveni organizacijski ID (OID). Organizaciju/neformalnu skupinu mladih je potrebno registrirati samo jednom i isti OID broj potrebno je koristiti za prijavu svih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+.

Ako vaša organizacija/neformalna skupina mladih posjeduje PIC broj, ne trebate ponovno registrirati organizaciju/neformalnu skupinu mladih, već vam je automatski dodijeljen OID broj. OID broj možete pronaći tako što na ORS portalu u dijelu Expand Advanced Search upišete PIC broj. 

 

3. Nakon registracije i dobivanja OID broja, a najkasnije do roka za prijavu projekata, organizacije su na ORS obvezne dodati dokumente o pravnoj osobi (Legal Entity Form - Private Companies) i financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form), dok su neformalne skupine mladih dužne dodati dokument o fizičkoj osobi, mladoj osobi koja preuzima ulogu zakonskog zastupnika skupine, (Natural Person Form), dokument o financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form), skenirane osobne iskaznice svih članova skupine te ispunjen obrazac koji sadrži podatke i potpise članova neformalne skupine. Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

Više informacija o ORS portalu i potrebnim dokumentima

 

4. Ako želite prijaviti Volonterski projekt, preduvjet je prethodno podnijeti prijavu za Oznaku kvalitete.

Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2021. Agencija jamči da će biti obrađene do prvog roka za prijavu volonterskih projekata 23.2.2022. Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2021. Agencija ne jamči da će biti obrađene do prvog roka za prijavu volonterskih projekata 23.2.2022.

Za prijavu Projekata solidarnosti nije potrebno prethodno zatražiti Oznaku kvalitete.

 

5. Ispunjavanje prijavnog obrasca (online)

 

Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca su napravljene s ciljem pojašnjavanja pitanja na koja je potrebno odgovoriti pri prijavi. 

Obavezni prilozi prijavnim obrascima:

a) Izjava časti (Declaration of Honor) – čini sastavni dio svakog prijavnog obrasca. Izjavu časti trebate preuzeti izravno s online prijavnog obrasca, ispuniti te ponovno priložiti obrascu prije podnošenja prijave. Izjavu časti potpisuje zakonski zastupnik organizacije koji u trenutku prijave projektnog prijedloga mora biti ovlašten za zastupanje, u protivnom prijava ne može ispuniti kriterij formalne prihvatljivosti.

Vremenski plan projektnih aktivnosti nije dio projektne prijave u programu 2021.-2027.

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

a) savjetovanje prijava za oznaku kvalitete otvoreno je tijekom cijele godine

 

b) savjetovanje projektnih prijava projekte solidarnosti za drugi rok u 2022. (4.10.2022.) bit će otvoreno do 26. rujna 2022. 

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale E+/ESS projekte u području mladih, kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu ess@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Webinar o projektima solidarnosti

Snimka webinara "Imamo ideju!", snimljenog u siječnju 2022.g., a u kojem pojašnjavamo što je moguće provesti u okviru Projekata solidarnosti te kako ih prijaviti, je javno dostupna. Gledanje cijelog webinara je visoko preporučljivo ako želite prijaviti Projekt solidarnosti. Osnova za projektu prijavu jest Vodič kroz program ESS, a ovaj webinar je pomoćni alat za pripremu, kao i Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca dostupne na ovoj stranici.

Stariji webinar istog naziva iz ožujka 2021.g. je također dostupan. Iako se sadržaj ažuriran u novom webinaru, primjeri dobre prakse iz starijeg webinara su još uvijek aktualni i korisni.