Europske Snage Solidarnosti

PRIJAVE

Važna napomena za drugi prijavni rok u 2020. g.

VAŽNA NAPOMENA (objavljeno 17. travnja 2020.): Na drugom prijavnom roku u 2020. godini za aktivnosti Volonterski projekti (ESC11) i Volonterska partnerstva (ESC13) nije dostupno volontiranje unutar zemlje (in-country) sa sudionicima iz Hrvatske, s obzirom na ograničenje postotka proračuna dostupnog za aktivnosti unutar zemlje i zatražena sredstva u okviru prvog roka (11. veljače 2020.).

Aktivnosti Stažiranje i zaposlenje (ESC21) te Projekti solidarnosti (ESC31) neće imati ovakvih ograničenja te je moguće prijaviti aktivnosti sa sudionicima iz Hrvatske.

 

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

Savjetovanje projektnih prijava za rok 1. kolovoza 2020. bit će otvoreno od 1. do 21. rujna 2020. 

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale E+/ESS projekte u području mladih kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu ess@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Primjeri i upute za popunjavanje prijavnih obrazaca

S ciljem olakšavanja procesa prijave i podizanja kvalitete prijava, pripremljene su upute za popunjavanje prijavnih obrazaca. Upute su upisane u sam prijavni obrazac te pojašnjavaju sve njegove elemente. Upute su dostupne za Volonterske projekte, Projekte solidarnostiStažiranje i zaposlenje.

 

Primjeri obrazaca (bez sadržaja) dostupni su po aktivnostima: Volonterski projektiStažiranje i zaposlenje te Projekti solidarnosti.

 

Dostupan je i pregledni prikaz potrebnih koraka za ispunjavanje prijavnog obrasca uz tehničke upute, uz napomenu da organizacije koje prijavljuju volonterske projekte moraju imati izrađenu Oznaku kvalitete prije prijave.

 

Prijavni obrasci

Dodatne informacije za prijavitelje

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

 

Kako bi organizacije/neformalne skupine mladih mogle prijavljivati projekte u sklopu programa Europske snage solidarnosti trebaju se registrirati... više

 

Mandati osoba ovlaštenih za zastupanje organizacija – u trenutku prijave projektnog prijedloga osobe ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, u protivnom ne mogu ispuniti kriterije formalne prihvatljivosti.

 

Izjava časti (Declaration of Honor) – čini sastavni dio svakog prijavnog obrasca. Izjavu časti trebate preuzeti izravno sa online prijavnog obrasca, ispuniti te ponovno priložiti obrascu prije podnošenja prijave.

 

Vremenski plan projektnih aktivnosti – obvezan je prilog prijavnim obrascima samo za projekte u okviru Volontiranja (Volonterski projekti i Volonterska partnerstva). 

 

Resursni centar Europskih snaga solidarnosti

Na stranici SALTO-a pokrenut je resursni centar Europskih snaga solidarnosti, koji sadrži priručnike, tool kitove i slične pomoće alate.

 

Online tečaj o Europskim snagama solidarnosti

Na platformi HOP koju održava Salto-Youth objavljen je besplatni mrežni tečaj o programu Europske snage solidarnosti.

Ovaj mrežni tečaj je namijenjen organizacijama i mladim osobama koje žele postati organizatori projekata ili sudionici. Kroz tečaj možete na zanimljiv i inovativan način saznati više informacija o programu. Trenutno su dostupna tri dijela tečaja, i to: Uvod, Priprema za prijavu, te Oznaka kvalitete, dok će u idućim mjesecima biti izdani i preostali dijelovi koji će obrađivati same projektne formate, te proces i prepoznavanje učenja kroz Youthpass.