PRIJAVE

Pomoć za ispunjavanje projektne prijave

1. Otvaranje EU login pristupničkog računa koji služi za pristup brojnim platformama i IT alatima Europske komisije (detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa)

 

2. Registracija u sustavu za registraciju organizacija - ORS portalu (ORS - Online Registration System) kako biste dobili jedinstveni organizacijski ID (OID). Organizaciju/neformalnu skupinu mladih je potrebno registrirati samo jednom i isti OID broj potrebno je koristiti za prijavu svih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+.

Ako vaša organizacija/neformalna skupina mladih posjeduje PIC broj, ne trebate ponovno registrirati organizaciju/neformalnu skupinu mladih, već vam je automatski dodijeljen OID broj. OID broj možete pronaći tako što na ORS portalu u dijelu Expand Advanced Search upišete PIC broj. 

Pripremili smo detaljne upute za popunjavanje svih polja i popis potrebnih dokumenata.

 

3. Ako želite prijaviti Volonterski projekt, preduvjet je prethodno podnijeti prijavu za oznaku kvalitete.

 

Za prijavu Projekata solidarnosti nije potrebno prethodno zatražiti oznaku kvalitete.

 

4. Ispunjavanje prijavnog obrasca (online)

 

Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca su napravljene s ciljem pojašnjavanja pitanja na koja je potrebno odgovoriti pri prijavi. 

Obavezni prilozi prijavnim obrascima:

a) Izjava časti (Declaration of Honor) – čini sastavni dio svakog prijavnog obrasca. Izjavu časti trebate preuzeti izravno s online prijavnog obrasca, ispuniti te ponovno priložiti obrascu prije podnošenja prijave. Izjavu časti potpisuje zakonski zastupnik organizacije koji u trenutku prijave projektnog prijedloga mora biti ovlašten za zastupanje, u protivnom prijava ne može ispuniti kriterij formalne prihvatljivosti.

Vremenski plan projektnih aktivnosti nije dio projektne prijave u programu 2021.-2027.

U Projektima solidarnosti svaka mlada osoba, član skupine mladih, mora se pojedinačno registrirati na Portalu Europskih snaga solidarnosti. Nakon registracije, svaka mlada osoba dobiva jedinstveni PRN broj (Participant Registration Number), koji je potrebno upisati u polje PRN u prijavnom obrascu.

Proračun za Republiku Hrvatsku

Indikativni proračun za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu

 

Aktivnost Rok Okvirni raspoloživi iznos
Volontiranje ESC51 23. veljače 2023. 1.625.374,00  EUR*
Projekti solidarnosti ESC30 23. veljače 2023. 136.181,50 EUR
  4. listopada 2023. 73.328,50 EUR**
  Ukupno projekti solidarnosti 209.510,00 EUR

 

*maksimalni iznos paušalnih troškova po projektu: 60.000 EUR

**moguće dodatno povećanje sredstava po odobrenju Europske komisije 

 

Indikativni proračun za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu (Proračun za projekte za 2022. povećan je u okviru preraspodjele proračunskih stavki i Europske godine mladih u odnosu na prvotno najavljeni proračun)

 

Indikativni proračun za program Europske snage solidarnosti za 2021. godinu

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

a) savjetovanje prijava za oznaku kvalitete otvoreno je tijekom cijele godine

 

b) savjetovanje projektnih prijava projekte solidarnosti za drugi rok u 2023. (4.10.2023.) bit će otvoreno od 4.9. do 20.9.2023. 

 

Savjetovanje je otvoreno za sve organizacije i skupine mladih koje do sada nisu prijavljivale E+/ESS projekte u području mladih, kao i one koji na nekom od prethodnih rokova nisu ostvarili financiranje projekata solidarnosti.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu ess@ampeu.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca u PDF formatu (prijavni obrazac se može eksportirati klikom na PDF u gornjem desnom kutu radne verzije projektne prijave). Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Webinar o projektima solidarnosti

Potencijalnim prijaviteljima projekata solidarnosti snažno preporučamo snimku webinara "Imamo ideju" (siječanj 2023.) u kojem pojašnjavamo što je moguće provesti u okviru projekata solidarnosti te kako prijaviti projekt. Osnova za projektnu prijavu je Vodič kroz program ESS, a webinar je pomoćni alat za pripremu. Dodatni korisni materijali su Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca dostupne na ovoj stranici u prvom odjeljku, te odgovori na najčešća pitanja.

Snimke već održanih webinara također su dostupne: Webinara "Imamo ideju!" (rujan 2022.)Webinar "Imamo ideju" (siječanj 2022.) i Webinar "Imamo ideju!" (ožujak 2021.)  Iako je sadržaj ažuriran u novom webinaru, primjeri dobre prakse iz starijih webinara su još uvijek aktualni i korisni.