Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu revizije Preporuke Vijeća EU-a o mobilnosti mladih volontera unutar EU-a i uklanjanju prepreka za međunarodno volontiranje

Okvir politike za volontiranje uglavnom je utvrđen Preporukom Vijeća iz 2008. o mobilnosti mladih volontera. Cilj je Preporuke ukloniti prepreke za volontiranje u Europi, povećati kapacitet za pružanje mogućnosti za volontiranje, smanjiti prepreke sudjelovanju, posebno za skupine u nepovoljnom položaju i povećati priznavanje stečenih vještina. Preporuka Vijeća iz 2008. trenutno je i dalje aktualna, no u 2021. planirana je njezina revizija, a u okviru javnih savjetovanja svi građani pozvani su izraziti svoja stajališta o aspektima prava i politika EU-a prije nego što Komisija finalizira svoje prijedloge.

Kako navodi Središnji državni ured za demografiju i mlade, EK smatra kako su potrebe mladih volontera i organizacija civilnog društva adresirane u Preporuci iz 2008. i dalje relevantne, no cijeli proces bi mogao biti ambiciozniji i bolje povezan s postojećim instrumentima financiranja EU-a, te također ističe kako i organizacije mladih smatraju kako trenutna Preporuka nije dovoljno ambiciozna u pogledu opsega i ciljeva.  

Revizija koju je predvidjela Komisija imala bi za cilj prevladati, odnosno izbjeći administrativne, pravne i financijske prepreke, posebno za mlade koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, uključujući i program Europske snage solidarnosti, te koji imaju drugačiji pravni status u kontekstu prekograničnih aktivnosti, što sa sobom može nositi rizik gubitka prava na različite socijalne beneficije ili pak uskraćivanja priznavanja vještina koje su stekli volontiranjem. Revizijom preporuka nastoji se i pojasniti očekivanja od organizacija uključenih u projekte koji obuhvaćaju više država te pomoći organizacijama u izgradnji kapaciteta za provedbu sigurnih i visokokvalitetnih aktivnosti sa stvarnom edukativnom vrijednošću.

Javno savjetovanje otvoreno je do 21. srpnja, komentari se mogu ostavljati i na hrvatskom jeziku, a više informacija i pozadinske dokumente potražite na Europskom portalu za mlade.

datum objave: 20.05.2021.