Prijava nepravilnosti

1. Prijava potencijalne nepravilnosti ili sumnje na prijevaru u korištenju EU sredstava iz programa u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Nepravilnost je svako kršenje odredbe prava Europske unije ili bilo koja povreda ugovorne obveze koja proizlazi iz radnje ili propusta gospodarskog subjekta koja ima ili bi imala učinak narušavanja općeg proračuna Europskih zajednica ili raspodjela kojima oni upravljaju od strane neopravdane stavke rashoda.

Prijevara je bilo koja radnja ili propust u vezi s korištenjem ili predstavljanjem lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, koji za posljedicu imaju prisvajanje ili nezakonito zadržavanje sredstava ili imovine iz proračuna Unije, neotkrivanje informacija u suprotnosti s određenim obvezama, s istim učinkom ili pogrešnu primjenu takvih sredstava ili imovine u svrhe različite od onih za koje su izvorno dodijeljena. Prijevara je namjerna radnja ili propust koji rezultira smanjenjem prihoda Europske unije ili preusmjeravanjem sredstava iz europskog proračuna. Prijevara obuhvaća niz nepravilnosti i nezakonitih radnji koje karakterizira namjerna obmana ili lažno predstavljanje, što šteti interesima Europske unije.

Povjerljiva osoba zadužena je za upravljanje nepravilnostima na način da zaprima i obrađuje prijave nepravilnosti i potencijalnih prijevara.

KAKO PRIJAVITI NEPRAVILNOST?

Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava moguće je prijaviti:

 • elektroničkom poštom na adresu: nepravilnosti@ampeu.hr
 • neposredno, predajom prijave nepravilnosti u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, uz naznaku „ne otvarati - za povjerljivu osobu",
 • poštom na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, uz naznaku „ne otvarati - za povjerljivu osobu"
 • telefonom na broj: 01 500 5637, 01 555 7854.

Prijava se može podnijeti na Obrascu za prijavu potencijalne nepravilnosti ili sumnje na prijevaru u korištenju EU sredstava iz programa u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Sumnju na nepravilnost i/ili prijevaru u korištenju EU sredstava iz programa u nadležnosti Agencije svatko može prijaviti izravno Europskom uredu za borbu protiv prijevara prema uputi objavljenoj na poveznici.

2. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22), ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju. Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti. Takve aktivnosti posebno uključuju: osobe u radnom odnosu, osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba, imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike, osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača, osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima pravne ili fizičke osobe.

Informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj nepravilnosti u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.

KAKO PRIJAVITI NEPRAVILNOST?

Sumnju na počinjenu nepravilnosti moguće je prijaviti:

 • elektroničkom poštom na adresu: nepravilnosti@ampeu.hr
 • neposredno, predajom prijave nepravilnosti u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, uz naznaku „ne otvarati - za povjerljivu osobu",
 • neposredno, na zahtjev prijavitelja, na zapisnik na fizičkom sastanku s povjerljivom osobom
 • poštom na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, uz naznaku „ne otvarati - za povjerljivu osobu"
 • telefonom na broj: 01 500 5637, 01 555 7854,

Sumnju na prijevaru u korištenju EU sredstava iz programa u nadležnosti Agencije djelatnici Agencije mogu prijaviti izravno Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), prema uputi objavljenoj na poveznici.

Ako se prijava unutarnje nepravilnosti odnosi na ravnatelja Agencije, članove Upravnog vijeća Agencije, članove ocjenjivačkih odbora ili nacionalna tijela koja nadziru rad Agencije, prijava se podnosi izravno Europskoj komisiji, na adresu elektroničke pošte: EAC-ANTI-FRAUD@ec.europa.eu.

Prijava se može podnijeti na Obrascu za prijavu nepravilnosti.

POVJERLJIVA OSOBA I ZAMJENIK POVJERLJIVE OSOBE

Povjerljiva osoba u Agenciji je Manda Trepšić, voditeljica Odjela za pravne poslove i ugovaranje EU projekata. Zamjenica povjerljive osobe u Agenciji je Katarina Brajdić, voditeljica Odjela za Europske snage solidarnosti.

PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Prava prijavitelja nepravilnosti propisana su Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22) i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije od 27. lipnja 2022.

Poveznice na bitne dokumente:

 1. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)
 2. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 3. Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika
datum objave: 19.10.2022.