Opće informacije o reguliranju statusa stranih sudionika

Agencija za mobilnost i programe Europske unije redovito ažurira preporuke i informacije o provedbi programa ESS i E+ u kontekstu koronavirusa: Postupanje za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u slučaju više sile u kontekstu izbijanja koronavirusa.

Informacije o uvjetima ulaska stranaca u Hrvatsku uslijed mjera za suzbijanje širenja bolesti COVID-19 možete redovito pratiti na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

Dopis Agencije za mobilnost i programe EU

Jedan od dokumenata potrebnih za kompletiranje prijave boravka volontera jest dopis s podacima o stranim volonterima koji Agencija šalje izravno nacionalnim tijelima (MUP, MZ, HZZO). U tu svrhu korisnici u informativni obrazac trebaju unijeti podatke o volonterima najkasnije 3 tjedna prije dolaska volontera (v. ESS - PROVEDBA - VOLONTIRANJE (europskesnagesolidarnosti.hr). Napominjemo da Agencija tim dopisom ne radi automatsku prijavu boravišta volontera, već samo potvrđuje da navedeni volonteri dolaze u Hrvatsku u sklopu Europskih snaga solidarnosti.

Opće informacije

Agencija za mobilnost i programe EU u nastavku navodi opće informacije, no dužnost je organizacija pravovremeno se detaljno informirati pri nadležnim tijelima te regulirati status stranih sudionika prije početka aktivnosti i dolaska sudionika, odnosno nadležnoj policijskoj upravi ili postaji (prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu organizacije ili mjestu volontiranja) prijaviti sudionike za vrijeme njihove aktivnosti u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o strancima.

Odgovornost je svih organizacija sudionica osigurati izdavanje potrebnih potvrda o prijavi rada, dozvola za boravak i rad te viza prije planirane aktivnosti, za što troškove trebaju pokriti korištenjem stavke za izvanredne troškove (ili za organizacijske troškove/troškove upravljanja projektom) te ne izlagati volontere koji poklanjaju svoje vrijeme dodatnim troškovima. Na temelju Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 115/16; čl.8, stavka 1, točka 17) stranci koji volontiraju u okviru programa mobilnosti koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama (Europske snage solidarnosti) oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

U Republici Hrvatskoj volontiranje se u kontekstu Zakona o strancima klasificira kao redovan rad. Na temelju vize sudionik ne može volontirati u Republici Hrvatskoj, već je potrebno podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada ili zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, ovisno o trajanju aktivnosti i zemlje iz koje sudionik dolazi.

Detaljnije informacije o proceduri i pravilima prijave boravka sudionika potražite na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova u rubrici Stranci)

1. Sudionici državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europska unija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Republika Island)

a) Kratkotrajni boravak (do 3 mjeseca)

Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku (ako posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu) bez obveze prijave kratkotrajnog boravka i potvrde o prijavi rada.

b) Privremeni boravak (duže od 3 mjeseca)

Državljani države članice Europskog gospodarskog prostora koji namjeravaju boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužni su, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi/postaji, no ne trebaju zatražiti i izdavanje dozvole za boravak i rad.

2. Sudionici državljani iz trećih zemalja (država koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora)

Sudionici aktivnosti u okviru programa Europske snage solidarnosti koji dolaze kao državljani trećih zemalja dužni su u tu svrhu ishoditi vizu ako je potrebno (pregled viznog sustava dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova), za boravak do 90 dana prijaviti kratkotrajni boravak te zatražiti potvrdu o prijavi o radu, a za boravak duži od 90 dana zatražiti dozvolu za boravak i rad.

Važno - uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka državljanin treće zemlje dužan je priložiti dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela (izvornik ili ovjerenu presliku) iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku. Uvjerenja o nekažnjavanju moraju biti legalizirana (ovjerena sukladno posebnim propisima), što znači da podliježu postupku pune legalizacije ili moraju biti ovjereno potvrdom „Apostille“, osim ako nije drukčije određeno međunarodnim ugovorima i prevedena na hrvatski jezik ili engleski jezik. Više informacija o legalizaciji isprava dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Vize za sudionike iz trećih zemalja

Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da za sudionike programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+ koji su državljani trećih zemalja ne postoje zapreke za obradu zahtjeva za vize, no naglašava i kako je obrada zahtjeva za vizu u trećim zemljama usko vezana i uz epidemiološke mjere u trećim zemljama koje mogu dovesti do ograničenja kretanja unutar trećih zemalja kao i obustave zračnog prometa, a što sve može utjecati na putovanja državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku.

a) Kratkotrajni boravak (boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)

Prijavu kratkotrajnog boravka te potvrdu o prijavi rada potrebno je zatražiti u nadležnoj policijskoj upravi/postaji.

Smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj. Ako se navedeni obveznik prijave (pravna/fizička osoba) u trenutku dolaska državljanina treće zemlje na smještaj ne nalazi u Republici Hrvatskoj ili se prijava smještaja zbog drugog razloga ne može obaviti, državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužan je sam prijaviti svoj smještaj u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno od promjene smještaja. 

b) Privremeni boravak (duže od 90 dana)

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/postaji (ili diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske).

3. Prijava boravišta hrvatskih državljana (sudionika iz Hrvatske)

U slučaju kada je trajanje aktivnosti duže od 3 mjeseca, a za potrebe sudjelovanja u aktivnosti sudionik napušta prebivalište, potrebno je prijaviti boravište.

datum objave: 28.05.2020.