Pravo na prigovor

Pravo na prigovor

Podnositelji projektnih prijedloga i prijave za dodjelu Erasmus akreditacije/ESS oznake kvalitete imaju pravo izjaviti prigovor protiv odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, odluke o dodjeli Erasmus akreditacije te odluke o dodjeli oznake kvalitete u okviru programa Europske snage solidarnosti.  

Prigovor se podnosi pisanim putem, neposredno Agenciji, preporučenom poštom ili e-poštom na adresu: prigovori@ampeu.hr u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Obavijesti o rezultatima poziva.  

 

Prigovor mora sadržavati:  

  • naziv podnositelja prigovora  
  • adresu (ulica i broj), poštanski broj i mjesto  
  • adresu elektroničke pošte  
  • ime i prezime zakonskog zastupnika organizacije odnosno predstavnika neformalne skupine mladih, naznaku funkcije  
  • naznaku odluke protiv koje se prigovor podnosi  
  • obrazloženje (razloge zbog kojih se prigovor podnosi)  
  • dokaze kojima podnositelj prigovora potkrepljuje činjenične navode iz prigovora  
  • pečat/štambilj pravne osobe u čije se ime podnosi prigovor (ako ga koristi u poslovanju) i potpis osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prigovora.  

 

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke. 

O prigovoru protiv navedenih odluka odlučuje ravnatelj Agencije, na prijedlog Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima, u roku 15 radnih dana od dana primitka prigovora. U slučaju da Agencija zatraži dopunsko očitovanje u pisanom obliku, prijedlog odluke o prigovoru Agencija mora donijeti najkasnije u roku 15 radnih dana od dana primitka dopunskog očitovanja, odnosno isteka roka za dostavu dopunskog očitovanja.