Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

Kako bi organizacije/neformalne skupine mladih mogle prijavljivati projekte u sklopu programa Europske snage solidarnosti trebaju se registrirati putem online portala za registraciju organizacija za sudjelovanje u programima Erasmus + i Europske snage solidarnosti (ORS - Online Registration System). 

Organizaciju/neformalnu skupinu mladih je potrebno registrirati samo jednom, a sve promjene u organizacijiIneformalnoj skupini mladih se mogu unijeti kroz sučelje na portalu ili učitavanjem novih dokumenata (dostupne su upute za učitavanje dokumenata).

 

Registracijom na ORS organizaciji/neformalnoj skupini mladih će biti dodijeljen jedinstveni OID broj (Organisation ID) koji se mora koristiti prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca.

 

Nakon registracije i dobivanja OID broja, a najkasnije do roka za prijavu projekata, organizacije su na ORS obvezne dodati dokumente o pravnoj osobi (Legal Entity Form - Private Companies unutar kojeg označujete da ste NGO) i financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form), dok su neformalne skupine mladih dužne dodati dokument o fizičkoj osobi, mladoj osobi koja preuzima ulogu zakonskog zastupnika skupine, (Natural Person Form), dokument o financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form), skenirane osobne iskaznice svih članova skupine te ispunjen obrazac koji sadrži podatke i potpise članova neformalne skupine. Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Da biste mogli pristupiti ORS portalu morate prvo kreirati EU Login korisnički račun. Dostupne su korisničke upute za ORS portal.

 

Kad se jednom registrirate na ORS portalu i dobijete svoj OID broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog OID-a već isti koristite prilikom svih budućih prijava projektnih prijedloga.

 

VAŽNO: Registraciju kao i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku ali najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

U slučaju poteškoća s kreiranjem EU Login korisničkog računa molimo konzultirajte detaljni priručnik za prijavitelje na engleskom jeziku.

 

VAŽNO: Ako vaša organizacija/neformalna skupina posjeduje PIC broj ne trebate ponovno registrirati organizaciju, već vam je automatski dodijeljen OID broj. OID broj možete pronaći tako što na ORS portalu u dijelu Expand Advanced Search upišete PIC broj.